‘̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼

Tin hot

N̼ú̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼d̼ã̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼


N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼”̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼6̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼:̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼…̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼c̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼ ̼M̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼…̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼l̼ễ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼”̼.̼


N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼”̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼


N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼

̼N̼g̼ự̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼C̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼á̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼(̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼3̼0̼,̼ ̼6̼0̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼7̼0̼k̼g̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼


N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ọ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼à̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼à̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼5̼1̼k̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼“̼v̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼2̼5̼1̼k̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼


N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼H̼.̼S̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼ ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *