L̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

Tin hot Tin Tức

D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼: ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼”̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼6̼/̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼/̼c̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼ố̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼.̼


N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ử̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼6̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼;̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼”̼ ̼-̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼


̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼”̼L̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼


̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼ô̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼

B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Cần có quy định pháp luật về việc minh bạch từ thiện của nghệ sĩ Việt

Đại diện Hội Sân khấu và Hội Điện ảnh TP.HCM đều cho rằng cần thiết phải có quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động từ thiện của nghệ sĩ.
Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Dự thảo sẽ được ban hành trong thời gian tới. Đây là căn cứ để hình thành chuẩn mực đạo đức của giới nghệ sĩ.

Với quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, dự thảo nhấn mạnh nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện. Quy định này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong thời điểm một số nghệ sĩ Việt vướng ồn ào về từ thiện.

Minh bạch khi làm từ thiện là cần thiết
Trao đổi với Zing, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu, đánh giá dự thảo bộ quy tắc của nghệ sĩ là cần thiết. Ông cho rằng là nghệ sĩ phải có ý thức công dân, tuân thủ pháp luật, làm việc và hành động cần đúng chuẩn mực đạo đức.

Thủy Tiên và Công Vinh trong lần đi miền Trung cứu trợ.

Theo ông, nghệ sĩ phải có trách nhiệm lớn hơn trong cộng đồng vì uy tín, sức ảnh hưởng trong đời sống xã hội. “Vừa qua, có một số sai lệch trong giới showbiz vì vậy cần có sự chấn chỉnh bằng văn bản như dự thảo bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, ông nhấn mạnh.

Về vấn đề công khai minh bạch khi nghệ sĩ làm từ thiện, theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM là cần thiết. Tuy nhiên, ông cho rằng bên cạnh bộ quy tắc, cần có những văn bản quy phạm pháp luật, quy định cụ thể chi tiết các hoạt động từ thiện.

“Nếu nói minh bạch khi từ thiện thì rất chung chung. Tôi nghĩ cơ quan chức năng cần có quy định cụ thể minh bạch bằng cách nào, hình thức ra sao. Nếu không có luật định sẽ xảy ra nhiều việc không hay. Thực tế, có nhiều kiểu từ thiện, khó có thể sao kê 5 đồng, 1 xu hoặc có những người bạn bè thân hữu đóng góp…

Riêng việc kêu gọi mọi người đóng góp thì phải công khai về thu chi, thời hạn thực hiện, quyết toán, kiểm toán. Quản lý nhà nước cần có quy chuẩn rõ ràng, chặt chẽ. Như vậy sẽ khiến sai lệch của giới nghệ sĩ giảm bớt”, ông nói.

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu cũng cho rằng quy định pháp luật làm sao phải giúp hạn chế sai sót của nghệ sĩ nhưng cũng không nên cản trở họ làm công tác thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng.

Nghệ sĩ làm chưa đúng ảnh hưởng showbiz
Trao đổi với Zing xung quanh dự thảo bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cho rằng bộ quy tắc là cơ sở để nghệ sĩ rèn luyện đạo đức, phát huy công việc đã làm, tuân thủ pháp luật.

Bà đánh giá việc nghệ sĩ làm từ thiện là đáng quý, đáng trân trọng. Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cho rằng: “Khi họ kêu gọi đóng góp là dùng sức ảnh hưởng, uy tín của mình nhằm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng trường hợp nghệ sĩ làm chưa đúng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh, tên tuổi họ xây dựng nhiều năm. Điều đó đáng tiếc và cũng ảnh hưởng đến nhìn nhận của khán giả về nghệ sĩ”.

Hoài Linh vướng ồn ào từ thiện sau khi kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung bị lũ lụt.

Vì vậy, bà cũng cho rằng hoạt động từ thiện của nghệ sĩ phải minh bạch. Bên cạnh đó, nhà nước cần có quy chế, quy phạm pháp luật rõ ràng về việc tiếp nhận, sử dụng, phân phối, kiểm toán nguồn đóng góp.

Theo bà, khi có quy định pháp luật chặt chẽ, nghệ sĩ có tấm lòng phục vụ cộng đồng sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Còn người nào lợi dụng tên tuổi trục lợi sẽ bị loại trừ. “Khán giả, mạnh thường quân gửi tiền, sản phẩm, ai cũng muốn được đến tận tay người cần. Nghệ sĩ cần làm tốt vai trò cầu nối đó”, bà nói.

Bà nêu ý kiến: “Tôi nghĩ nghệ sĩ có thể đứng lên kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ người dân khó khăn ở thời điểm nhất định nhưng không nên dùng tài khoản cá nhân. Thay vào đó, nghệ sĩ nên đưa tài khoản của các tổ chức, đơn vị nào đó mình tin cậy. Điều này thuận tiện cho việc quyết toán, kiểm toán sau này”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã hoàn thiện dự thảo và có văn bản gửi 6 đơn vị trực thuộc gồm Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Nhạc sĩ. Các đơn vị này có trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng cho dự thảo để Bộ sớm ban hành.

Nội dung bộ quy tắc bao gồm quy tắc ứng xử chung, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp, quy tắc ứng xử đối với khán giả, công chúng, quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh bộ quy tắc này không phải văn bản quy phạm pháp luật, không có quy định cấm sóng, cấm diễn với các nghệ sĩ ứng xử thiếu chuẩn mực. Nhưng nó là cái khung để nghệ sĩ làm việc và ứng xử có văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *