N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼H̼O̼

Tin hot

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼.

N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ T̼h̼e̼P̼r̼i̼n̼t̼)̼
T̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y 6̼/̼5̼.̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ –̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼)̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼W̼H̼O̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố
C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼Ý̼,̼m̼ộ̼t̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼o̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼(̼I̼H̼M̼E̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼‘̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼’̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼
C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼0̼5̼.̼2̼8̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼7̼4̼.̼0̼4̼3̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼


T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼M̼e̼x̼i̼c̼o̼,̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố c̼ủ̼a̼ ̼W̼H̼O̼.N̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼9̼.̼6̼6̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼,̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼K̼e̼v̼i̼n̼ ̼M̼c̼C̼o̼n̼w̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼ở̼ ̼(̼O̼p̼e̼n̼ ̼U̼n̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼t̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ c̼ó̼ l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t 1̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼9̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼
T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼K̼a̼z̼a̼k̼h̼s̼t̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼
C̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼.̼6̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼I̼H̼M̼E̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ 8̼1̼.̼6̼0̼0̼ ̼c̼a̼

A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼.̼5̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼1̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼.
S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼–̼ ̼1̼0̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ 1̼0̼.̼3̼9̼0̼ ̼c̼a̼.̼C̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼5̼9̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼9̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼.
̼I̼H̼M̼E̼ ̼đ̼ã̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼c̼h̼ứ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼.T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼ ̼M̼u̼r̼r̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼I̼H̼M̼E̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼”


̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼
T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼u̼r̼r̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.” ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ỗ̼ ̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *