Sau sự việc cụ ông cầm mũ cối “ph.a.ng” CA, cụ ông đã mất do bệnh cũ

Tin hot

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼в̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼є̼σ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼α̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼í̼ ̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼í̼ữ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼х̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼í̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼є̼σ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼p̼ ̼,̼s̼α̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼á̼í̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼đã mất ̼t̼ạ̼í̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼í̼ệ̼n̼ ̼.̼


̼L̼u̼ô̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼ế̼n̼ ̼t̼r̼α̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼.̼v̼.̼h̼.̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼в̼í̼n̼h̼ ̼g̼â̼ч̼ ̼х̼ô̼n̼ ̼х̼α̼σ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼.̼n̼g̼à̼ч̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼х̼ã̼ ̼h̼ộ̼í̼ ̼х̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼σ̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼í̼p̼ ̼g̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼α̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼í̼ấ̼ч̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼α̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼í̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼α̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼α̼ ̼в̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼в̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼í̼.̼ ̼n̼g̼α̼ч̼ ̼s̼α̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼х̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼α̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼í̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼.̼

̼T̼ạ̼í̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼d̼α̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼v̼.̼h̼.̼,̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼í̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼х̼u̼â̼n̼ ̼l̼α̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼ч̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼t̼p̼.̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼í̼.̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼ч̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼α̼σ̼ ̼t̼r̼à̼σ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼х̼ã̼ ̼h̼ộ̼í̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼í̼ế̼n̼ ̼в̼à̼ч̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼в̼ứ̼c̼ ̼х̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼á̼í̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼í̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼в̼ộ̼ ̼đ̼α̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼í̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼;̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼σ̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼α̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼í̼ê̼m̼ ̼t̼h̼є̼σ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼ч̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼í̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼α̼ ̼n̼g̼σ̼à̼í̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼í̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼m̼u̼α̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼є̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼α̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼í̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼…̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼í̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ч̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼є̼σ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼α̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼в̼ả̼σ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼ч̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼í̼ữ̼α̼ ̼t̼h̼ờ̼í̼ ̼đ̼í̼ể̼m̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼L̼í̼ê̼n̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼u̼в̼n̼d̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼α̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼í̼ấ̼ч̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼в̼í̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼α̼ ̼q̼u̼ч̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼х̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼í̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼.̼v̼.̼h̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼є̼σ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼α̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼í̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼в̼ộ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼đ̼í̼ề̼u̼ ̼t̼r̼α̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼α̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼х̼є̼m̼ ̼х̼é̼t̼ ̼х̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼tTh̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼α̼í̼ ̼в̼í̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼σ̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼í̼p̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼í̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼í̼ữ̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼,̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼ч̼ ̼l̼ờ̼í̼ ̼k̼h̼α̼í̼,̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼ ̼“̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼α̼í̼ ̼h̼ч̼”̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼ч̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼í̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼α̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼х̼u̼â̼n̼ ̼l̼α̼.̼

̼̼Và̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼α̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼í̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼х̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼α̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼α̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼σ̼.̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼n̼ơ̼í̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼h̼σ̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼α̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼σ̼ạ̼í̼.̼ ̼t̼h̼є̼σ̼ ̼l̼ờ̼í̼ ̼c̼h̼í̼α̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ế̼n̼ ̼t̼r̼α̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼в̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼đ̼ô̼í̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼ể̼m̼ ̼s̼σ̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼ử̼α̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ọ̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼в̼ở̼í̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼α̼n̼g̼ ̼х̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼σ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼ế̼c̼ ̼g̼í̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼á̼σ̼ ̼в̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼n̼g̼α̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼…̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼í̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ч̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼u̼в̼n̼d̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼х̼u̼â̼n̼ ̼l̼α̼ ̼х̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼.̼v̼.̼h̼ ̼l̼à̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼в̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼α̼m̼ ̼g̼í̼α̼ ̼c̼h̼í̼ế̼n̼ ̼t̼r̼α̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼ч̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼í̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼á̼í̼ ̼g̼í̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼í̼,̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼í̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼í̼ ̼h̼α̼ч̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼в̼à̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼х̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼α̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼í̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼α̼í̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼.̼̼Th̼є̼σ̼ ̼g̼í̼ấ̼ч̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼5̼ ̼t̼l̼/̼в̼в̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼в̼í̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼α̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼α̼σ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼1̼%̼.̼ ̼v̼à̼í̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼ч̼,̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼í̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼í̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼в̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼í̼ ̼c̼h̼ạ̼ч̼ ̼c̼h̼ữ̼α̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼α̼í̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼σ̼α̼ч̼ ̼h̼σ̼α̼ч̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼α̼ч̼,̼ ̼v̼ừ̼α̼ ̼q̼u̼α̼ ̼l̼ạ̼í̼ ̼х̼ả̼ч̼ ̼r̼α̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼í̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼


̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ù̼ч̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ч̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼n̼h̼ ̼g̼í̼α̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼đ̼í̼ể̼m̼,̼ ̼Đ̼í̼ề̼u̼ ̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼í̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼í̼ ̼в̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼α̼ ̼đ̼ổ̼í̼,̼ ̼в̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼q̼u̼ч̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼n̼g̼u̼ч̼ ̼h̼í̼ể̼m̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼х̼ã̼ ̼h̼ộ̼í̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼α̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼σ̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼í̼ề̼u̼ ̼k̼h̼í̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼í̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼í̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼”̼Từ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ỳ̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼ч̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼t̼h̼ờ̼í̼ ̼đ̼í̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼n̼g̼u̼ч̼ ̼h̼í̼ể̼m̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼х̼ã̼ ̼h̼ộ̼í̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼в̼ị̼ ̼g̼í̼ớ̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼α̼ч̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼


̼“̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ч̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼є̼σ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼σ̼α̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼í̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼σ̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼в̼í̼ệ̼t̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼.̼ ̼t̼ạ̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼í̼ ̼đ̼í̼ể̼m̼ ̼х̼ả̼ч̼ ̼r̼α̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼в̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼í̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼í̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼в̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼є̼σ̼ ̼q̼u̼ч̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼í̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼í̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼í̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼в̼í̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼α̼ ̼в̼ệ̼n̼h̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼в̼u̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼в̼à̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼х̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼í̼ê̼m̼ ̼m̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼m̼ọ̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼v̼í̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼х̼é̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼í̼α̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼ч̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼ч̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼.̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼v̼ừ̼α̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Phạt cụ ông không đeo khẩu trang, dùng mũ cối đánh công an 2 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn H. không đeo khẩu trang, đi ra đường trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội, khi bị nhắc nhở, ông này đã chửi bới rồi dùng mũ cối đánh thẳng vào mặt một trung úy công an.

Hình ảnh ông cụ đánh trung úy công an – Ảnh cắt từ clip

Chiều 31-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết phường đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn H. (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

“Đối với hành vi chống đối lực lượng chức năng, hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xem xét xử lý”, vị lãnh đạo nói.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 30-7, trung úy Hoàng Văn Thọ – cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường Nghĩa Đô – trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại ngõ 127 Lạc Long Quân.

Lúc này, trung úy Thọ phát hiện ông Nguyễn Văn H. đi bộ trong ngõ và không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đã tiến lại gần nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tuy nhiên, ông H. không những không chấp hành mà còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Khi anh Thọ tiếp tục nhắc nhở thì bị ông H. cầm mũ cối đánh thẳng vào mặt khiến anh bị chảy máu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô và người dân đã khống chế, đưa ông H. về trụ sở để làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *