T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼

Tin hot Tin Tức

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼6̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼1̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼6̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ũ̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼1̼3̼.̼7̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼.̼9̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

V̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼:̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼
C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼c̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ổ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼-̼ ̼“̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼“̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼“̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ổ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼0̼5̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼:̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼a̼o̼ ̼n̼ú̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ổ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼m̼.̼
̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *