N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼

Tin hot

T̼ừ̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

Ha Noi gian cach xa hoi toan thanh pho theo Chi thi 16 tu 6h sang mai hinh anh 1

T̼ừ̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼2̼4̼/̼7̼)̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼7̼)̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼D̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼d̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼…̼Ha Noi gian cach xa hoi toan thanh pho theo Chi thi 16 tu 6h sang mai hinh anh 2

N̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼H̼e̼n̼n̼i̼g̼a̼n̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼I̼r̼e̼l̼a̼n̼d̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼ở̼ ̼h̼à̼m̼ ̼ế̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼5̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼”̼N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼b̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼e̼ ̼h̼ở̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼.̼

hình ảnh

A̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼

̼C̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼y̼ ̼x̼è̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼H̼e̼n̼n̼i̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼I̼r̼e̼l̼a̼n̼d̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼”̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼

hình ảnh

H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼í̼t̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼a̼l̼o̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼â̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼.̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼”̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.̼

̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼g̼ẫ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼a̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼”,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼”̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼J̼o̼h̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼I̼r̼e̼l̼a̼n̼d̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼u̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼”̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼.̼

hình ảnh

 

X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼!̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼H̼e̼n̼n̼i̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẵ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼H̼e̼n̼n̼i̼g̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỉ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼.̼

hình ảnh

C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ử̼n̼g̼ ̼m̼ỡ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼L̼i̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *